Logo

Studiegids FHTL

19HWBFET Filosofische ethiek


Stok, Eli

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Wijsbegeerte

Doelstelling van deze module is het kunnen onderscheiden van verschillende profielen van ethiek. En daarnaast reflecteren op eigen morele stellingname ten aanzien van ethische kwesties.

Aan de orde komen:
Wat is ethiek, Het profiel van Aristoteles, Thomas, Kant, Rawls, Levinas.

de student heeft steeds de opgegeven literatuur gelezen en de vragen voorbereid.

Hoorcollege

 • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (25%)
 • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (25%)
 • Begrijpen: Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (25%)
 • Begrijpen: Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (25%)
 • Analyseren: Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (25%)
 • Analyseren: Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (25%)
 • Evalueren: De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (25%)
 • Evalueren: De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (25%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 4.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, tijd-ruimte, eindigheid, leven en diverse vormen van onderscheid tussen al wat is.
 • 5.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse profielen van ethiek en ethische benadering op maatschappelijke en actuele problematieken.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

 • 3.1 Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en
  pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.j
 • 3.2 Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ’staat boven’ de
  leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan
  vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap
  en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. Om
  vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene termen weten en kunnen.
 • 3.2.4 De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin
  hij werkt, namelijk één of meer van de verschillende leerwegen van het vmbo, het praktijkonderwijs, de
  onderbouw havo/vwo of de verschillende typen en niveaus van de educatie en het beroepsonderwijs.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Wijsbegeerte dienen behaald te zijn

 • Werkstuk
 • Werkstuk
 • Begrijpen
 • Analyseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Maes Marieke (), Syllabus wijsgerige ethiek. In eigen beheer (portal)
 • Maes Marieke (), Syllabus wijsgerige ethiek. In eigen beheer (portal)
 • Melle van, A & Peter van Zilfhout (2008), Woorden & Daden. Amsterdam: Boom (aanschaffen)
 • Melle van, A & Peter van Zilfhout (2008), Woorden & Daden. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
() (0%)
() (0%)
Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Begrijpen Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (Ba GB: Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding ) (25%)
Begrijpen Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (Ba GB: Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding ) (25%)
Analyseren Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Analyseren Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Evalueren De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ) (25%)
Evalueren De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ) (25%)