Logo

Studiegids FHTL

19HSWGSP Godsdienstsociologie en -psychologie


Martinus, Mirte

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Menswetenschappen

In deze cursus word je nader ingeleid in een sociaal-wetenschappelijke bestudering van religie en geloof. In de sociologie kijk je vooral vanuit groepen en organisaties (bovenindividuele verklaringskaders) en in de psychologie hanteer je meer individuele verklaringskaders (bv. de invloed van persoonlijkheids-kenmerken).

In deze cursus maak je nader kennis met de toepassing van basisbegrippen van de godsdienstsociologie en psychologie. De cursus wil je vertrouwd maken met het toepassen van empirisch sociologisch onderzoek en bijbehorende begrippen, theorieƫn en methoden om hedendaagse verschijnselen in de samenleving te duiden en begrijpen.

Voorbereiding van de colleges door de studiestof te bestuderen,
actieve participatie aan de discussie in college
deelnameverplichting: als aan werkcollege

Werkcollege

 • Onthouden: De student reproduceert basisbegrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie
 • Onthouden: De student reproduceert basisbegrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie
 • Toepassen: De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie.
 • Toepassen: De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie.

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 6.1 Kennis van en inzicht in zowel de historische als de actuele kerkelijke kaart in Nederland.
 • 7.2 Kennis van, inzicht in en toepassing van klassieke en actuele godsdienst-psychologische thema’s in relatie tot de beroepspraktijk.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Verondersteld wordt het college van de propedeuse gevolgd te hebben en in ieder geval inleiding sociale wetenschappen behaald te zijn. In dit college worden sociaal-wetenschappelijke inzichten met name toegepast op religieuze verschijnselen.

Opdrachten

vragen bij de stof

na afronding van het betreffende onderdeel

 • Werkstuk
 • Essay
 • Werkstuk
 • Essay
 • Onthouden
 • Toepassen

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • G.Dekker, H.C.Stoffels, (), Godsdienst en samenleving. Kampen 2011, 9e druk
 • G.Dekker, H.C.Stoffels, (), Godsdienst en samenleving. Kampen 2011, 9e druk
 • Van Saane (2010), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)
 • Van Saane (2010), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)
 • Van Saane (2010 ebook), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)
 • Van Saane (2010 ebook), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student reproduceert basisbegrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie (Ba GB: Competent in professionaliseren Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Onthouden De student reproduceert basisbegrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie (Ba GB: Competent in professionaliseren Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in professionaliseren Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in professionaliseren Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)