Logo

Studiegids FHTL

19HBVO1D Oefenen in de praktijk I Docent religie levensbeschouwing

15 ec

voltijd: 84 cu (42 bijeenkomsten)
deeltijd: 54 cu (27 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

Oefenen in de Praktijk (OidP) heeft ten doel om de hoofdfasestudenten ervaring te laten opdoen in de praktijk en producten te laten maken die in deze praktijk ingezet kunnen worden.  Met deze producten toont de student de eindkwalificaties aan van de hoofdfase.

Oefenen in de praktijk beslaat 30EC en loopt door twee studiejaren heen, in deze hele periode loop je stage en verzamel je producten voor je portfolio waarmee je aan het einde kan aantonen dat je aan alle eindkwalificaties van de hoofdfase voldoet. In dit proces word je begeleid door een studiecoach die samen met jou de voortgang in de gaten houdt. Je wordt uiteindelijk beoordeeld op je portfolio in een criterium gericht interview.

Wat verwachten we van jou?

Een actieve bijdrage aan de colleges, het maken van de opdrachten en inbreng van casuïstiek uit je stagepraktijk.

We werken aan het maken van de volgende beroepsproducten:
In jaar 2:
* Analyse lesmethode
* Lesopname
* Toetsen
En verder: voortgangsverslag stage

Training

 • De student zoekt naar bruikbare bronnen en vergelijkt deze met andere bronnen op geschiktheid (Onderzoekend)
 • Onthouden: De student kent de zorg- en begeleidingsstructuur op de school en de mensen die deze uitvoeren en/of hier verantwoordelijk voor zijn.
 • Onthouden: De student kent verschillende ontwikkelingstheorieën die hem/haar helpen de leerling te doorgronden.
 • Onthouden: De student heeft aantoonbare kennis over de laatste ontwikkelingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. (Ondernemend)
 • Onthouden: De student benoemt verschillende vormen en doelen van evalueren en toetsen.
 • Onthouden: De student kent verschillende traditionele en hedendaagse onderwijsconcepten voor algemeen en beroepsvoorbereidend onderwijs en kan de eigen onderwijspraktijk daarbinnen plaatsen.
 • Begrijpen: De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin de student werkzaam is (praktijkonderwijs, vmbo, onderbouw havo/vwo, mbo). In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat er a
 • Begrijpen: De student licht de relatie toe van de leerstof voor het vak met de kerndoelen, eindtermen en eindexamenprogramma’s.
 • Begrijpen: De student overziet het leerplan van de jaren waarin lesgegeven wordt tijdens de stage.
 • Begrijpen: De student weet in een specifieke onderwijscontext vanuit welke onderwijskundige invalshoek onderwijs vormgegeven wordt.
 • Begrijpen: De student legt uit en verantwoordt het onderwijs en de pedagogische omgang met de leerlingen mede met het oog op burgerschapsvorming.
 • Begrijpen: De student beschrijft hoe een leerplan in elkaar zit en licht de criteria toe waaraan een goed leerplan moet voldoen.
 • Begrijpen: De student licht de relatie van de leerstof voor het vak met de kerndoelen, eindtermen en eindexamenprogramma’s toe en kent de actuele ontwikkelingen binnen het werkveld. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de student actuel
 • Toepassen: De student maakt verwachtingen duidelijk en stelt eisen aan leerlingen.
 • Toepassen: De student signaleert leerproblemen en zoekt indien nodig met hulp van collega’s oplossingen of verwijst door.
 • Toepassen: De student duidt de verschillen in sociaal-culturele achtergrond van zijn leerlingen en houdt daar rekening mee in zijn onderwijs.
 • Toepassen: De student kan een stimulerend, ondersteunend leerklimaat creëren door vertrouwen te wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat te scheppen en levert hiermee een bijdrage aan de sociaalemotionele en morele ontwikkeling van zijn leerling
 • Toepassen: De student stuurt en begeleidt groepsprocessen.
 • Toepassen: De student stimuleert het zelfvertrouwen van leerlingen, moedigt hen aan en motiveert hen.
 • Toepassen: De student kan een leerklimaat creëren waarin de leerlingen ruimte voelen voor het maken van vergissingen en fouten.
 • Toepassen: De student kan bronnen uit de media, kunst en literatuur interpreteren en inzetten in de les.
 • Toepassen: De student legt daarbij vanuit de vakinhoudelijke expertise verbanden met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap passend bij de belevingswereld van de leerlingen en draagt zo bij aan de algemene vorming van de leerlingen.
 • Toepassen: De student laat leerlingen met gerichte, gevarieerde activiteiten de leerstof verwerken en geeft opbouwende en gerichte feedback op de taak en aanpak door de leerling.
 • Toepassen: De student maakt de verwachtingen en leerdoelen duidelijk en motiveert leerlingen.
 • Toepassen: De student legt de leerstof aan de leerlingen begrijpelijk en aansprekend uit, laat zien hoe ermee gewerkt moet worden en speelt daarbij in op de taalbeheersing en taalontwikkeling van de leerlingen.
 • Toepassen: De student laat leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof verwerken, brengt daarbij variatie aan en differentieert bij instructie naar niveau en kenmerken van de leerlingen.
 • Toepassen: De student realiseert adequaat klassenmanagement en geeft leiding en begeleiding aan groepen leerlingen zowel binnen als buiten de context van de school.
 • Toepassen: De student maak adequaat gebruik van beschikbare media, digitale leermaterialen en –middelen.
 • Toepassen: De student weet de leertheorieën toe te passen op de vakinhoudelijke kennis, zodat de student in staat is deze kennis op verschillende manieren over te brengen.
 • Toepassen: De student kan lesmethoden hanteren en heeft voldoende kennis om hierover les te geven en deze op waarde te schatten.
 • Toepassen: De student maakt aan de leerlingen duidelijk wat de relevantie is van de leerstof voor beroepspraktijk en vervolgonderwijs.
 • Toepassen: De student stemt de communicatie af op zowel het doel als de doelgroep.
 • Toepassen: De student begeleidt leerlingen op levensbeschouwelijk en ethisch gebied (persoonsvorming/ subjectificatie).
 • Toepassen: De student verbetert op basis van opgedane inzichten, feedback of onderzoeksresultaten het eigen handelen in de praktijk. (Onderzoekend en ontwikkelingsgericht)
 • Toepassen: De student werkt samen met medestudenten, begeleiders en collega’s in de school om het eigen handelen te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. (Samenwerkend)
 • Toepassen: De student probeert innovatieve ict‐ toepassingen in het onderwijs uit en deelt de eigen ervaringen met anderen. (Samenwerkend en ondernemend)
 • Toepassen: De student stemt zijn/ haar pedagogisch handelen af met anderen die bij de leerling betrokken zijn.
 • Toepassen: De student licht de inhoud en de vakdidactische aanpak toe en maakt gebruik van de concepten (theorieën, principes, wetmatigheden) uit de kennisbasis.
 • Toepassen: De student ontwikkelt de vakdidactische aanpak en gebruikt feedback van anderen om de eigen ontwikkeling te sturen.
 • Toepassen: De student heeft een actieve houding in de lessen die bijdraagt aan de motivatie van leerlingen.
 • Toepassen: De student stimuleert en motiveert de leerling in het kader van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij het ontwikkelen van de beroepsidentiteit.
 • Toepassen: De student kiest, maakt of stelt samen passende en betrouwbare toetsen.
 • Toepassen: De student kan toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren om de kwaliteit van toetsen te beoordelen.
 • Toepassen: De student vraagt advies aan collega’s of andere deskundigen binnen de context van de schoolorganisatie.
 • Toepassen: De student brengt in samenhangende lessen een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en/of de kenmerken van de leerlingen, de vakinhoud en de inzet van verschillende methodieken en middelen.
 • Toepassen: De student creëert een leerklimaat waarin ruimte is voor religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit.
 • Toepassen: De student stelt de leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier samen, legt uit en demonstreert hoe ermee gewerkt moet worden.
 • Analyseren: De student vergelijkt verschillende methodes (onder meer methodes ten behoeve van beroepsgericht onderwijs) van het vakgebied en stelt criteria op waarmee hij/zij methodes kan selecteren voor het onderwijs.
 • Analyseren: De student volgt de ontwikkeling van de leerlingen bij de uitvoering van het onderwijs en toetst of de leerdoelen gerealiseerd worden.
 • Analyseren: De student onderzoekt wat schoolidentiteit inhoudt en welke visies erop zijn.
 • Analyseren: De student reflecteert op het eigen handelen en kan op basis daarvan handelingsalternatieven benoemen en toepassen. (Ontwikkelingsgericht)
 • Synthetiseren (oud): De student ontwerpt samenhangende lessen met passende werkvormen en materialen.
 • Evalueren: De student evalueert het leren van de leerlingen en volgt daarmee de voortgang van de leerlingen binnen een serie van samenhangende lessen aan de hand van de leerdoelen en vakinhoud.
 • Evalueren: De student reflecteert op de pedagogische aanpak, gebruikt feedback van anderen om de eigen ontwikkeling te sturen en stelt leerdoelen op.
 • Evalueren: De student verantwoordt de keuzes op basis van de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen van de digitale leermaterialen en- middelen, leer-en werkvormen.
 • Evalueren: De student evalueert het leren van de leerlingen binnen een les aan de hand van bijv. de vakinhoudelijke leerdoelen en samenwerkingsdoelen.
 • Evalueren: De student onderzoekt onder begeleiding een praktijkvraagstuk en evalueert de resultaten op geschiktheid voor de praktijk. (Onderzoekend)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba DRL

 • 3.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van de diverse gespreksvormen.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.
 • 8.2 Kennis van, inzicht in, en toepassing van verschillende (vak-) didactische concepten en methodes voor het vak.
  Opnemen toetsing en beoordeling.
 • 8.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van o.a. multimediale werkvormen (ICT, social media); activerende groepswerkvormen; beelddidactische werkvormen; levensbeschouwelijke gespreksvormen.
 • 8.4 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse exegetische methoden en herkennen van manieren van tekstlezen.
 • 8.5 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse methoden om te werken met kunstzinnige uitingen.
 • 8.6 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak G/L in zijn context van school en cultuur. Toepassing van daaruit door een bijdrage te kunnen leveren aan de school(organisatie).
 

Ba DRL

 • 3.1 Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en
  pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collegas vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.j
 • 3.1.1 Zijn eigen onderwijs vormgeven, afstemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, uitvoeren,
  evalueren en bijstellen
 • 3.1.2 Samenwerken met collegas in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en zijn professionele
  handelen waar nodig afstemmen met hen.
 • 3.1.3 Bijdragen leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen door het raadplegen van bronnen, het inbrengen
  van informatie en kritische bijdragen aan oordeelsvorming en het oplossen van praktijkproblemen.
 • 3.1.5 Zijn professionele handelen uitleggen en verantwoorden.
 • 3.1.6 Zelfstandig vormgeven aan zijn professionele ontwikkeling.
 • 3.2 Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ’staat boven’ de
  leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan
  vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap
  en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. Om
  vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene termen weten en kunnen.
 • 3.2.1 De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent
  de theoretische en praktische achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en
  aansprekende manier samenstellen, uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de
  context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op
  de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk.
 • 3.2.2 De leraar kent de relatie van de leerstof voor zijn vak met de kerndoelen, eindtermen en
  eindexamenprogrammas. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat hij actuele
  kennis heeft van beroepen in de branche(-s) waarvoor hij opleidt en verband kan leggen tussen de leerstof
  en de kwalificatiedossiers van die branche(-s).
 • 3.2.3 De leraar overziet de opbouw van het curriculum van zijn vak, de plaats van zijn vak in het curriculum
  van de opleiding en de doorlopende leerlijnen. Hij weet hoe zijn onderwijs voortbouwt op het
  voorgaande onderwijs en voorbereidt op vervolgonderwijs (zoals middelbaar beroepsonderwijs, hoger
  beroepsonderwijs, andere vervolgopleidingen) of de beroepspraktijk. De leraar kent de samenhang tussen
  de verschillende verwante vakken, leergebieden en lesprogrammas. Hij kan vanuit zijn inhoudelijke
  expertise in samenwerking met zijn collegas en de omgeving van de school bijdragen aan de breedte,
  de samenhang en de actualiteit van het curriculum van zijn school.
  In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit ook in dat hij in staat is tot het onderhouden
  en benutten van contacten met het beroepenveld waarvoor hij opleidt.
 • 3.2.4 De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin
  hij werkt, namelijk één of meer van de verschillende leerwegen van het vmbo, het praktijkonderwijs, de
  onderbouw havo/vwo of de verschillende typen en niveaus van de educatie en het beroepsonderwijs.
 • 3.2.5 De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en
  leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar kan zijn leerlingen
  duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor beroepspraktijk en vervolgonderwijs. Hij kan
  daarbij vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met
  wetenschap en zo bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen.
 • 3.3 Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming
  met zijn collegas en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen
  in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin de
  volgende handelingselementen herkenbaar zijn.
 • 3.3.1 Hij brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen,
  de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen.
 • 3.3.2 Bij de uitvoering van zijn onderwijs volgt hij de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij toetst en analyseert
  regelmatig en adequaat of de leerdoelen gerealiseerd worden en hoe dat gebeurt; op basis van zijn analyse
  stelt hij zo nodig zijn onderwijs didactisch bij.
 • 3.3.3 Zijn onderwijs gaat met de tijd mee.
 • 3.3.A Vakdidactisch bekwaam, kennis
 • 3.3.A2 De leraar kent verschillende methodes15 (onder meer methodes ten behoeve van beroepsgericht onderwijs)
  en criteria waarmee hij de bruikbaarheid van de methodes voor zijn leerlingen kan vaststellen. Hij kent
  verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en recht te doen aan verschillen tussen
  leerlingen. Hij kan de methode aanvullen en verrijken.
 • 3.3.A3 De leraar weet hoe een leerplan in elkaar zit en kent de criteria waaraan een goed leerplan moet voldoen
  (onder meer in het kader van beroepsgericht onderwijs).
 • 3.3.A4 De leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelen. Hij kent de technische en pedagogischdidactische mogelijkheden en beperkingen daarvan.
 • 3.3.A5 De leraar kent verschillende didactische leer- en werkvormen (onder meer ten behoeve van het
  beroepsgerichte onderwijs) en de psychologische achtergrond daarvan. Hij kent criteria waarmee de
  bruikbaarheid daarvan voor zijn leerlingen kan worden vastgesteld.
 • 3.3.A6 De leraar kent verschillende doelen van evalueren en toetsen. Hij kent verschillende, bij deze doelen
  passende vormen van observeren, toetsen en examineren. Hij kan toetsen16 ontwikkelen, toetsresultaten
  beoordelen, analyseren en interpreteren en de kwaliteit van toetsen en examens beoordelen. Hij kan
  bruikbare en betrouwbare voortgangsinformatie verzamelen en analyseren en op grond daarvan zijn
  onderwijs waar nodig bijstellen.
 • 3.3.A7 De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type
  onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. In de context van het beroepsgerichte
  onderwijs houdt dit in dat hij zich verdiept heeft in didactiek ten behoeve van beroepsgericht onderwijs,
  de vormgeving en begeleiding van het leren op de werkplek en op de samenwerking met het beroepenveld
  en met praktijkbegeleiders bij het begeleiden van dit leren.
 • 3.3.B Vakdidactisch bekwaam, kunde
 • 3.3.B.a1 Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.
 • 3.3.B.a2 Samenhangende lessen17 uitwerken met passende werkvormen, materialen en media, afgestemd op het
  niveau en de kenmerken van zijn leerlingen. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in
  dat hij onderwijs kan vormgeven gericht op de beroepspraktijk.
 • 3.3.B.a3 Passende en betrouwbare toetsen kiezen, maken of samenstellen.
 • 3.3.B.b De leraar kan onderwijs uitvoeren en het leren organiseren:
 • 3.3.B.b1 Een adequaat klassenmanagement realiseren en leiding en begeleiding geven aan groepen leerlingen
  buiten de context van klas of les.
 • 3.3.B.b2 Aan leerlingen de verwachtingen en leerdoelen duidelijk maken en leerlingen motiveren om deze te halen.
 • 3.3.B.b3 De leerstof aan zijn leerlingen begrijpelijk en aansprekend uitleggen, voordoen hoe ermee gewerkt moet
  worden en daarbij inspelen op de taalbeheersing en taalontwikkeling van zijn leerlingen.
 • 3.3.B.b4 Doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en middelen.
 • 3.3.B.b5 De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij
  instructie en verwerking en een gerichte inzet van loopbaan oriëntatie en begeleiding, differentiëren
  naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.
 • 3.3.B.b6 De leerling begeleiden bij die verwerking, stimulerende vragen stellen en opbouwende gerichte
  feedback geven op taak en aanpak.
 • 3.3.B.b7 Samenwerking, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid stimuleren.
 • 3.3.B.c De leraar kan onderwijs evalueren en ontwikkelen:
 • 3.3.B.c1 De voortgang volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.
 • 3.3.B.c2 Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang
  gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.
 • 3.3.b.c3 Leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collegas oplossingen zoeken of doorverwijzen.
 • 3.3.B.c4 Advies vragen aan collegas of andere deskundigen; hij weet wanneer en hoe hij advies kan geven. (Hierbij
  kan de leraar gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren zoals supervisie en
  intervisie.)
 • 3.3.B.c5 Zijn didactische aanpak en handelen evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.
 • 3.3.B.c6 Bijdragen aan pedagogisch-didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met zijn collegas
  gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.
 • 3.3.B.c7 De inhoud en de didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.
 • 3.3.B.c8 Kritisch reflecteren op zijn eigen pedagogisch-didactisch handelen.
 • 3.4 Pedagogische bekwaamheid wil zeggen dat de leraar op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en
  in samenwerking met zijn collegas een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen
  kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn
  handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn
  pedagogisch handelen afstemmen met zijn collegas en met anderen die voor de ontwikkeling van de leerling
  verantwoordelijk zijn. Deze uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan
  burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene.
  In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij zijn
  orintatie op beroepen en het ontwikkelen van beroepsidentiteit. Ook in pedagogische zin blijft zijn onderwijs
  van deze tijd.
 • 3.4.A Pedagogisch bekwaam, kennis
 • 3.4.A1 Hij heeft kennis van ontwikkelingstheorieen en de gedragswetenschappelijke theorie die voor
  zijn onderwijspraktijk relevant zijn (bijvoorbeeld elementen uit de sociale psychologie en de
  communicatietheorie) en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen.
  In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit onder andere in dat hij zich verdiept in de
  theoretische en praktische aspecten van het leren functioneren in een beroep en de ontwikkeling van
  beroepsidentiteit.
 • 3.4.A2 Hij heeft kennis van agogische en pedagogische theorieen en methodieken, die voor zijn onderwijspraktijk
  relevant zijn en kan die betrekken op zijn pedagogisch handelen.
 • 3.4.A3 Hij heeft kennis van veelvoorkomende ontwikkelings- en gedragsproblemen en -stoornissen.
 • 3.4.A4 Hij weet hoe hij zicht kan krijgen op de leefwereld van zijn leerlingen en hun sociaal-culturele achtergrond.
  Hij weet hoe hij daarmee rekening kan houden in zijn onderwijs.
 • 3.4.A5 Hij heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de pedagogiek van het type onderwijs en het deel van het
  curriculum waarin hij werkzaam is.
 • 3.4.B Pedagogisch bekwaam, kunde
 • 3.4.B1 Hij kan groepsprocessen sturen en begeleiden.
 • 3.4.B10 Hij is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de pedagogische relatie.
 • 3.4.B2 Hij kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat scheppen.
 • 3.4.B3 Hij kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het maken van vergissingen en fouten.
 • 3.4.B4 Hij kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan leerlingen.
 • 3.4.B5 Hij kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, hen aanmoedigen en motiveren (onder meer in het
  kader van loopbaanorintatie en begeleiding).
 • 3.4.B6 Hij heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daar recht aan.
  In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij
  het ontwikkelen van beroepsidentiteit.
 • 3.4.B7 Hij kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en -stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van collegas
  oplossingen zoeken of doorverwijzen.
 • 3.4.B8 Hij kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang met zijn leerlingen uitleggen en verantwoorden.
 • 3.4.B9 Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met anderen die vanuit hun professionele
  verantwoordelijkheid bij de leerling betrokken zijn, zoals begeleiders van het leren op de werkplek en
  (indien de leerling nog niet volwassen is) ouders.

KMDP uit de propedeuse moet zijn behaald

Opdrachten

Beroepsproducten met verantwoording (adhv STARRT)

Tijdens de colleges (meerdere keren)

 • Portfolioassessment
 • Onthouden
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren (oud)
 • Evalueren

woordbeoordeling

15 dagen na inleveren

Verplichte literatuur

 • Bakker-de Jong, M. , I. Mijland (2018), Handboek voor elke mentor. Esch: Quirijn, 16e (aanschaffen)
 • Geerts, W. en Van Kralingen, R. (2020), Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho, 3e druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
De student zoekt naar bruikbare bronnen en vergelijkt deze met andere bronnen op geschiktheid (Onderzoekend) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Onthouden De student kent de zorg- en begeleidingsstructuur op de school en de mensen die deze uitvoeren en/of hier verantwoordelijk voor zijn. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Onthouden De student kent verschillende ontwikkelingstheorieën die hem/haar helpen de leerling te doorgronden. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Onthouden De student heeft aantoonbare kennis over de laatste ontwikkelingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. (Ondernemend) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Onthouden De student benoemt verschillende vormen en doelen van evalueren en toetsen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Onthouden De student kent verschillende traditionele en hedendaagse onderwijsconcepten voor algemeen en beroepsvoorbereidend onderwijs en kan de eigen onderwijspraktijk daarbinnen plaatsen. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin de student werkzaam is (praktijkonderwijs, vmbo, onderbouw havo/vwo, mbo). In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat er a (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student licht de relatie toe van de leerstof voor het vak met de kerndoelen, eindtermen en eindexamenprogramma’s. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student overziet het leerplan van de jaren waarin lesgegeven wordt tijdens de stage. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student weet in een specifieke onderwijscontext vanuit welke onderwijskundige invalshoek onderwijs vormgegeven wordt. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student legt uit en verantwoordt het onderwijs en de pedagogische omgang met de leerlingen mede met het oog op burgerschapsvorming. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student beschrijft hoe een leerplan in elkaar zit en licht de criteria toe waaraan een goed leerplan moet voldoen. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student licht de relatie van de leerstof voor het vak met de kerndoelen, eindtermen en eindexamenprogramma’s toe en kent de actuele ontwikkelingen binnen het werkveld. In de context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de student actuel (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student maakt verwachtingen duidelijk en stelt eisen aan leerlingen. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student signaleert leerproblemen en zoekt indien nodig met hulp van collega’s oplossingen of verwijst door. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student duidt de verschillen in sociaal-culturele achtergrond van zijn leerlingen en houdt daar rekening mee in zijn onderwijs. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan een stimulerend, ondersteunend leerklimaat creëren door vertrouwen te wekken bij zijn leerlingen en een veilig pedagogisch klimaat te scheppen en levert hiermee een bijdrage aan de sociaalemotionele en morele ontwikkeling van zijn leerling (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student stuurt en begeleidt groepsprocessen. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student stimuleert het zelfvertrouwen van leerlingen, moedigt hen aan en motiveert hen. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan een leerklimaat creëren waarin de leerlingen ruimte voelen voor het maken van vergissingen en fouten. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan bronnen uit de media, kunst en literatuur interpreteren en inzetten in de les. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student legt daarbij vanuit de vakinhoudelijke expertise verbanden met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap passend bij de belevingswereld van de leerlingen en draagt zo bij aan de algemene vorming van de leerlingen. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student laat leerlingen met gerichte, gevarieerde activiteiten de leerstof verwerken en geeft opbouwende en gerichte feedback op de taak en aanpak door de leerling. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student maakt de verwachtingen en leerdoelen duidelijk en motiveert leerlingen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student legt de leerstof aan de leerlingen begrijpelijk en aansprekend uit, laat zien hoe ermee gewerkt moet worden en speelt daarbij in op de taalbeheersing en taalontwikkeling van de leerlingen. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student laat leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof verwerken, brengt daarbij variatie aan en differentieert bij instructie naar niveau en kenmerken van de leerlingen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student realiseert adequaat klassenmanagement en geeft leiding en begeleiding aan groepen leerlingen zowel binnen als buiten de context van de school. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student maak adequaat gebruik van beschikbare media, digitale leermaterialen en –middelen. (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student weet de leertheorieën toe te passen op de vakinhoudelijke kennis, zodat de student in staat is deze kennis op verschillende manieren over te brengen. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan lesmethoden hanteren en heeft voldoende kennis om hierover les te geven en deze op waarde te schatten. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student maakt aan de leerlingen duidelijk wat de relevantie is van de leerstof voor beroepspraktijk en vervolgonderwijs. (Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student stemt de communicatie af op zowel het doel als de doelgroep. (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Toepassen De student begeleidt leerlingen op levensbeschouwelijk en ethisch gebied (persoonsvorming/ subjectificatie). (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student verbetert op basis van opgedane inzichten, feedback of onderzoeksresultaten het eigen handelen in de praktijk. (Onderzoekend en ontwikkelingsgericht) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Toepassen De student werkt samen met medestudenten, begeleiders en collega’s in de school om het eigen handelen te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. (Samenwerkend) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Toepassen De student probeert innovatieve ict‐ toepassingen in het onderwijs uit en deelt de eigen ervaringen met anderen. (Samenwerkend en ondernemend) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Toepassen De student stemt zijn/ haar pedagogisch handelen af met anderen die bij de leerling betrokken zijn. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student licht de inhoud en de vakdidactische aanpak toe en maakt gebruik van de concepten (theorieën, principes, wetmatigheden) uit de kennisbasis. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student ontwikkelt de vakdidactische aanpak en gebruikt feedback van anderen om de eigen ontwikkeling te sturen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student heeft een actieve houding in de lessen die bijdraagt aan de motivatie van leerlingen. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student stimuleert en motiveert de leerling in het kader van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In de context van het beroepsgerichte onderwijs gaat het hier ook om de begeleiding van de leerling bij het ontwikkelen van de beroepsidentiteit. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kiest, maakt of stelt samen passende en betrouwbare toetsen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan toetsresultaten beoordelen, analyseren en interpreteren om de kwaliteit van toetsen te beoordelen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student vraagt advies aan collega’s of andere deskundigen binnen de context van de schoolorganisatie. (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Toepassen De student brengt in samenhangende lessen een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en/of de kenmerken van de leerlingen, de vakinhoud en de inzet van verschillende methodieken en middelen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student creëert een leerklimaat waarin ruimte is voor religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Toepassen De student stelt de leerstof op een begrijpelijke en aansprekende manier samen, legt uit en demonstreert hoe ermee gewerkt moet worden. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Analyseren De student vergelijkt verschillende methodes (onder meer methodes ten behoeve van beroepsgericht onderwijs) van het vakgebied en stelt criteria op waarmee hij/zij methodes kan selecteren voor het onderwijs. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Analyseren De student volgt de ontwikkeling van de leerlingen bij de uitvoering van het onderwijs en toetst of de leerdoelen gerealiseerd worden. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Analyseren De student onderzoekt wat schoolidentiteit inhoudt en welke visies erop zijn. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Analyseren De student reflecteert op het eigen handelen en kan op basis daarvan handelingsalternatieven benoemen en toepassen. (Ontwikkelingsgericht) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)
Synthetiseren (oud) De student ontwerpt samenhangende lessen met passende werkvormen en materialen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Evalueren De student evalueert het leren van de leerlingen en volgt daarmee de voortgang van de leerlingen binnen een serie van samenhangende lessen aan de hand van de leerdoelen en vakinhoud. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Evalueren De student reflecteert op de pedagogische aanpak, gebruikt feedback van anderen om de eigen ontwikkeling te sturen en stelt leerdoelen op. (Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ) (0%)
Evalueren De student verantwoordt de keuzes op basis van de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen van de digitale leermaterialen en- middelen, leer-en werkvormen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Evalueren De student evalueert het leren van de leerlingen binnen een les aan de hand van bijv. de vakinhoudelijke leerdoelen en samenwerkingsdoelen. (Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Evalueren De student onderzoekt onder begeleiding een praktijkvraagstuk en evalueert de resultaten op geschiktheid voor de praktijk. (Onderzoekend) (Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)