Logo

Studiegids FHTL

19SBWBP Bijbelwetenschappen

10 ec

voltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)
deeltijd: 40 cu (20 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4

Heilige Schrift

Met deze module wordt de leerlijn Heilige Schrift afgesloten. Aan de hand van enkele thema’s leggen we de verbinding tussen de bijbel en actuele thema’s in de Nederlandse samenleving.

De docenten bieden enkele thema’s en invalshoeken aan. Vervolgens kiezen de studenten een eigen thema uit, verdiepen zich daarin en formuleren binnen dit thema een (beperkte) onderzoeksvraag voor hun eigen onderzoek. Ze beantwoorden deze onderzoeksvraag en verwerken dit in een eindproduct.


(Mogelijke) thema’s:

Trauma - besproken tijdens de colleges
Groene theologie - besproken tijdens de colleges
Economie - besproken tijdens de colleges
Migratie
Slavernij
Familieverhoudingen
Geweld
Godsbeelden
Lichamelijkheid
Migratie

Voor elk college leest de student de bijbehorende literatuur en/of werkt de student aan de opdrachten. De student heeft een actieve bijdrage in de colleges. De student werkt tijdens de periode stap voor stap aan zijn/haar eigen onderzoek. De student vraagt en verwerkt feedback van docent en medestudenten.

Werkcollege

 • Toepassen: De student een verantwoorde exegese van een Bijbelse passage kan maken met het oog op het gebruik ervan in de praktijk van het werkveld (kennis en toepassen). (20%)
 • Analyseren: De student in staat is om in haar/zijn werkveld actuele kwesties te herkennen waarbinnen het gebruik van de Bijbel een constructieve, d.w.z. verhelderende, verdiepende dan wel inspirerende rol kan vervullen. (40%)
 • Creëren: De student in staat is om inzichten uit de exegese van een Bijbelse tekst te vertalen naar een passende vorm van communicatie die aansluit bij het werkveld en een relevante bijdrage levert aan de kwestie die daar speelt (40%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

 • 1 I a Kennis van de centrale religieuze en levensbeschouwelijke bronnen uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt en kennis van (exegetische) methoden om deze bronnen te ontsluiten
 • 1 I c Kennis van de geschiedenis van de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt.
 • 1 I d Kennis van centrale geloofsinhouden en praktijken uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt.
 • 1 II c Kennis van filosofische en ethische stromingen, concepten en modellen en esthetische (kunst en cultuur) uitingen van zingeving.
 

Ba GB

 • A.1 Het vermogen om enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarvan passend te handelen.
 • A.1.a Legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze tradi-tie en de actuele situatie.
 • A.1.b Brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en le-vensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
 • A.1.d Heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
 • A.1.e Reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
 • A.3.b Is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tra-dities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
 • A.3.d Reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
 • A.3.e Toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
 • A.4.d Schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.

De onderdelen uit de hoofdfase van de discipline Heilige Schrift dienen behaald te zijn

Opdrachten, reflectieverslagen, presentaties, leerverslagen

pitch, presentatie, formatieve toets

Pitch en presentatie tijdens de colleges. Feedback op formatieve toets binnen 10 werkdagen.

maken van de opdrachten is verplicht

 • Werkstuk
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Creëren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering eindoproduct

Verplichte literatuur

 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Artikelen en teksten (Canvas) (), .
 

 

Toetsmatrijs 2027 - 2028

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Toepassen De student een verantwoorde exegese van een Bijbelse passage kan maken met het oog op het gebruik ervan in de praktijk van het werkveld (kennis en toepassen). (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Analyseren De student in staat is om in haar/zijn werkveld actuele kwesties te herkennen waarbinnen het gebruik van de Bijbel een constructieve, d.w.z. verhelderende, verdiepende dan wel inspirerende rol kan vervullen. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ) (40%)
Creëren De student in staat is om inzichten uit de exegese van een Bijbelse tekst te vertalen naar een passende vorm van communicatie die aansluit bij het werkveld en een relevante bijdrage levert aan de kwestie die daar speelt (Ba GB: Communicatief competent ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (40%)