Logo

Studiegids FHTL

19PPTIPT Inleiding praktische theologie


Hogema, Ellen

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

Praktische Theologie is een onderzoeksmethode om vanuit een praktische vraag te komen tot een verbeterde manier van handelen. Er wordt in groepjes gewerkt. Met het groepje ontwikkel je een onderzoeksvoorstel. Je kiest met elkaar een doelgroep en onderzoekt tegen welke ongewenste situatie die doelgroep aanloopt. Naast het leren van de onderzoeksmethode ontdek je ook meer over wat (praktische) theologie inhoudt en kan betekenen voor het dagelijks leven van mensen.
In dit college werk je met name aan je onderzoekend vermogen en aan de competentie van samenwerken.

Van de studenten wordt op de eerste plaats verwacht dat zij de lesstof hebben gelezen. In de colleges wordt verondersteld daar de gelezen stof paraat is en/of de student daar vragen over heeft geformuleerd..
Daarnaast zal er in de les gebruik gemaakt worden van opdrachten, die in het college zelf worden uitgevoerd. Deze opdrachten staan in het boek geformuleerd. Verwacht wordt dat de student actief hieraan meedoet.

Werkcollege

 • Begrijpen: De student legt in eigen woorden uit wat de context is waarin de praktische theologie vandaag de dag zich begeeft (o.a. individualisering) (20%)
 • Toepassen: De student past de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk (50%)
 • Ontvangen: De student laat zien in staat te zijn in groepsverband tot een samenwerking te komen, waarin hij/zij afspraken nakomt en verantwoordelijkheid neemt voor het totale leerproces. (30%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

 • 1 III b Kennis van praktisch-theologische methoden en/of methoden van theologische reflectie en/of cultuurhermeneutiek.
 • 7 b Kennis van aspecten van samenwerking en interactie.
 • 9 a Kennis van methoden en rapportage van praktijkgericht (theologisch) onderzoek.
 

Ba GB

 • A.1.a Legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze tradi-tie en de actuele situatie.
 • A.2.a Analyseert bestaande situaties samen met betrok-kenen en maakt op basis van de analyse een samen-hangend ontwerp/plan ter verbetering, dan wel een ontwerp/plan hoe present te zijn indien verbetering niet mogelijk lijkt.
 • A.2.f Gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
 • B.2 Het vermogen om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
 • B.2.a Bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
 • B.4 Het vermogen om een bijdrage te leveren aan de ontwikke-ling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruik-making van praktijkgericht onderzoek.

cijfer

 • Werkstuk
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Ontvangen

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Dillen, A en Gärtner, S (2015), Praktische theologie. Tielt: Lannoo (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Begrijpen De student legt in eigen woorden uit wat de context is waarin de praktische theologie vandaag de dag zich begeeft (o.a. individualisering) (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Toepassen De student past de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk (Ba GB: Competent in organiseren en innoveren Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Professionele basis voor goed leraarschap ) (50%)
Ontvangen De student laat zien in staat te zijn in groepsverband tot een samenwerking te komen, waarin hij/zij afspraken nakomt en verantwoordelijkheid neemt voor het totale leerproces. (Ba GB: Competent in samenwerken Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Professionele basis voor goed leraarschap ) (30%)