Logo

Studiegids FHTL

19HBWNT Nieuwe Testament

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2

Heilige Schrift

De student leest en interpreteert het Nieuwe Testament.
de student past de methoden van exegese toe bij het lezen van het Nieuwe Testament.
De student heeft inzicht in de relatie tussen Oude Testament en Nieuwe Testament.
De student heeft inzicht in de relatie Jodendom Christendom.
De student kent de verschillende boeken van het Nieuwe Testament en de verschillende literaire genres.
De student kent de historische en culturele situatie waarin het Nieuwe Testament is ontstaan.
De student kent enkele theoretische inzichten ten aanzien van het ontstaat van het Nieuwe Testament.
De student kent enkele belangrijke thema’s van het Nieuwe Testament, zoals: het Messiasgeheim, de betekenis van Christus in de brieven van Paulus, de betekenis van geloven in de verschillende teksten van het Nieuwe Testament.

De lessen zullen zoveel mogelijk het karakter hebben van het leerhuis.
Om dit te bevorderen beantwoordt de student steeds de vraag op het discussieplatform.
De student doet actief mee in de les.

Hoorcollege

 • Begrijpen: De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent nieuwtestamentische thema's in hedendaagse cultuur en muziek.
 • Begrijpen: De student legt de relatie tussen het oude en nieuwe testament uit en werkt met ‘intertekstualiteit’.
 • Toepassen: De student legt een tekst adequaat uit door de richtlijnen van exegese toe te passen.

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

 • 1 I a Kennis van de centrale religieuze en levensbeschouwelijke bronnen uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt en kennis van (exegetische) methoden om deze bronnen te ontsluiten
 • 1 III a Kennis van hermeneutische methoden en modellen.
 

Ba GB

 • A.1 Het vermogen om enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarvan passend te handelen.
 • A.1.a Legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze tradi-tie en de actuele situatie.
 • A.4.d Schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Heilige Schrift dienen behaald te zijn

 • Werkstuk
 • Begrijpen
 • Toepassen

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Fokkelman, F. en W. Weren (red.), (2005), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties.. Zoetermeer: Meinema, (antiquarisch of via bibliotheek) (aanschaffen)
 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2025 - 2026

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Begrijpen De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent nieuwtestamentische thema's in hedendaagse cultuur en muziek. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student legt de relatie tussen het oude en nieuwe testament uit en werkt met ‘intertekstualiteit’. () (0%)
Toepassen De student legt een tekst adequaat uit door de richtlijnen van exegese toe te passen. (Ba GB: Communicatief competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (0%)