Logo

Studiegids FHTL

19HSPMT2 Moraaltheologie II


Stok, Eli

5 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Vrije ruimte jaar 1

Moraaltheologie en spirituele theologie

Hoorcollege

Vrije ruimte

 • 1 I a Kennis van de centrale religieuze en levensbeschouwelijke bronnen uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt en kennis van (exegetische) methoden om deze bronnen te ontsluiten
 • 1 I d Kennis van centrale geloofsinhouden en praktijken uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt.
 • 1 III c Kennis van methoden voor het bespreken van ethische dilemma’s (bv. moreel beraad).
 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 3.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van de hermeneutische theorieën op zowel schriftelijke teksten als andere (kunst-)uitingen.
 • 4 a Kennis van basisprincipes van communicatie, in het bijzonder van interculturele en levensbeschouwelijke communicatie en interreligieuze dialoog.
 • 5 a Kennis van methoden en stromingen van pastorale / geestelijke begeleiding (incl. levensbeschouwelijke coaching).
 • 5.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse stromingen binnen de descriptieve en normatieve ethiek.
 • 5.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse concepten die de relatie tussen ethiek en religie.
 • 5.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse profielen van ethiek en ethische benadering op maatschappelijke en actuele problematieken.
 • 5.4 Kennis van, inzicht in en toepassing van de wijze waarop ethiek gestalte krijgt in diverse gebieden.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.
 • 8.6 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak G/L in zijn context van school en cultuur. Toepassing van daaruit door een bijdrage te kunnen leveren aan de school(organisatie).
 • 9 a Kennis van methoden en rapportage van praktijkgericht (theologisch) onderzoek.
 • 9 c Kennis van beroepsethiek.

Vrije ruimte

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Moraaltheologie en spirituele theologie dienen behaald te zijn

 • Werkstuk
 • Beroepsproduct
 • Onthouden
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Evalueren
 • Creëren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de vier sociaalethische basisnormen en de methode van zien, interpreteren en handelen benoemen en omschrijven en is in staat thema’s en begrippen toe te lichten en uit te leggen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Begrijpen De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de vier sociaalethische basisnormen en de methode van zien, interpreteren en handelen benoemen en omschrijven en is in staat thema’s en begrippen toe te lichten en uit te leggen (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Toepassen De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de sociaalethische basisnormen in goed Nederlands, systematisch en met bronverwijzingen toepassen op de probleemvelden arbeid en economie, media en communicatie, milieu en ecologie, v (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in organiseren en innoveren ,Competent in samenwerken Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (15%)
Evalueren De student kan zijn/haar beroepsproduct(en) inhoudelijk en qua werkwijze zelfkritisch beoordelen en verbeterpunten verantwoorden. (Ba GB: Competent in organiseren en innoveren Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakdidactisch bekwaam ) (30%)
Creëren De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de sociaalethische basisnormen in goed Nederlands, systematisch en met bronverwijzingen toepassen op de probleemvelden arbeid en economie, media en communicatie, milieu en ecologie, v (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in professionaliseren Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ) (15%)