Logo

Studiegids FHTL

19HSPMT1 Moraaltheologie I


Stok, Eli

5 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Vrije ruimte jaar 1

Moraaltheologie en spirituele theologie

De collegereeks moraaltheologie I bestaat uit twee delen, die gekoppeld zijn aan twee producten: 1. Morele verantwoording van een groepsgesprek 2. Casuïstiek rond individuele begeleiding.
In het eerste deel schrijf je een verantwoording voor een levensbeschouwelijk gesprek met een groep. Je levert een reflectie aan over het verloop van het gesprek met suggesties voor verbeteringen. Dit onderdeel is gekoppeld aan de volgende elementen: morele ervaring, waarde en waarheidsproblematiek, geloof en moraal, theologische fundering en toepassingen.
In het tweede deel werk je aan de hand van casuïstiek met betrekking tot individuele begeleiding een verantwoording en reflectie uit ten aanzien van de rol van wet en geweten en van het belang van de morele deugd.
Inhoudelijk zullen we ons bezig houden met aspecten van de fundamenten van de moraaltheologie en hun toepassing op het gebied van de menselijke relaties. Voor voltijdstudenten zal er meer aandacht gaan naar theoretische verdieping en praktische toepassing.

De student werkt actief mee in de colleges.
De student levert de twee producten op tijd aan (zie beschrijving bij inhoud van het college).

Werkcollege

Vrije ruimte

 • 1 I c Kennis van de geschiedenis van de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt.
 • 1 I d Kennis van centrale geloofsinhouden en praktijken uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt.
 • 1 III c Kennis van methoden voor het bespreken van ethische dilemma’s (bv. moreel beraad).
 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 5.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse concepten die de relatie tussen ethiek en religie.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.

Vrije ruimte

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Moraaltheologie en spirituele theologie dienen behaald te zijn

 • Onthouden
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Synthetiseren (oud)

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student benoemt de uitgangspunten van de moraaltheologie en beschrijft de actuele katholieke moraalprudentie. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Begrijpen De student legt de betekenis van moraaltheologische begrippen en denkbeelden uit en contrasteert diverse zienswijzen. (Ba GB: Agogisch competent ,Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakdidactisch bekwaam ) (20%)
Toepassen De student past zijn kennis van zaken met betrekking tot de fundamenten van de moraaltheologie en de moraalprudentie toe op het gebied van menselijke relaties. (Ba GB: Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (30%)
Synthetiseren (oud) De student vergelijkt standpunten in het moreel gesprek met elkaar en komt tot nieuw gezamenlijk inzicht. De student vat de grote lijnen samen van een individueel proces van inzicht. (Ba GB: Agogisch competent ,Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakdidactisch bekwaam ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (30%)