Logo

Studiegids FHTL

19HSWOND Ondernemerschap

5 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Menswetenschappen

Steeds meer mensen met een theologie opleiding gaan werken als ondernemer. De meesten als ZZP-er, maar soms ook ontstaat een grotere onderneming. Veel mensen met een theologie achtergrond hebben een missie en een roeping. Het verwoorden van die missie en roeping én bedenken op welke manier je daar je geld mee kan verdienen, ervaren studenten als ingewikkeld. Dat kan te maken hebben met weerstand om geld te willen verdienen met je roeping. Maar ook het gebrek aan kennis werkt niet mee als het gaat om jezelf als ondernemer te zien. Daar gaan we het in deze collegereeks over hebben.

In het college wordt het boek Ik werk voor mezelf, doe het zelf ondernemersplan (2018) Korsten, W gebruikt . Aan de hand van dit boek doorlopen we alle stadia van het ondernemerschap. Ieder hoofdstuk eindigt met een aantal vragen. Deze vragen zijn leidraad voor de bespreking van de lesstof in het college.
Van de studenten wordt gevraagd actief mee te doen. Indien mogelijk zal er een gastdocent zijn.

Van de student wordt verwacht dat hij/zij op tijd aanwezig is, actief meedoet in de colleges en 80% aanwezig is.
De eindtoets bestaat uit het inleveren van een ondernemersplan. Op 2 momenten in de collegereeks zal er getoetst worden door een elevatorpitch te doen over het plan dat je voor een onderneming hebt. En verderop in de collegereeks presenteer je onderneming vanuit de idee dat je investeerders zoekt. Daarnaast krijgt de student een aantal opdrachten die in de colleges als leermoment worden ingebracht.

Werkcollege

 • Onthouden: De student benoemt aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag, die relevant zijn voor ondernemerschap. (10%)
 • Creëren: De student creëert een plan voor een nieuwe onderneming. (40%)
 • Organiseren: De student verbindt de eigen ondernemende houding in relatie met zijn/haar eigen mens-, wereld- en godsbeeld. (20%)
 • Karakteriseren: De student reflecteert op hun eigen ondernemende houding in relatie tot leerdoel onthouden voer kennis, vaardigheden en houding. (30%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

 • 6 a Kennis van organisatorische en beleidsmatige aspecten en structuren van kerkelijke en ideële organisaties (inclusief vrijwilligersmanagement).
 • 7 b Kennis van aspecten van samenwerking en interactie.
 • 9 b Kennis van de beroepsidentiteit van de hbo-theoloog.
 

Ba GB

 • A.3.c Geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn profes-sionele identiteit.
 • A.4.d Schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
 • B.1.c Draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
 • B.4 Het vermogen om een bijdrage te leveren aan de ontwikke-ling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruik-making van praktijkgericht onderzoek.
 • B.4.a Heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Menswetenschappen dienen behaald te zijn

Opdrachten

2 opdrachten ongeveer 6de en 11de college

voldoende of meer zonder bindend advies

 • Werkstuk
 • Reflectie/Leerverslag
 • Onthouden
 • Creëren
 • Organiseren
 • Karakteriseren

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Korsten, Wim (2018), Ik werk voor mezelf. Doe het zelf ondernemingsplan. De eigen zaak, 3de druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2026 - 2027

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student benoemt aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag, die relevant zijn voor ondernemerschap. (Ba GB: Competent in professionaliseren ) (10%)
Creëren De student creëert een plan voor een nieuwe onderneming. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in organiseren en innoveren ) (40%)
Organiseren De student verbindt de eigen ondernemende houding in relatie met zijn/haar eigen mens-, wereld- en godsbeeld. (Ba GB: Competent in professionaliseren ) (20%)
Karakteriseren De student reflecteert op hun eigen ondernemende houding in relatie tot leerdoel onthouden voer kennis, vaardigheden en houding. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ) (30%)