Logo

Studentcoach

Samenvatting
Deze pagina beschrijft hoe de studentcoaching is ingericht.

Zie ook de portal van Fontys over verschillende soorten van studentbegeleiding

Op FSS wordt zowel in groepsverband als op individuele basis studentcoaching gegeven.

In groepsverband

De groepsbegeleiding van studenten gaat over: over veiligheid in de klas, algemene studiezaken zoals assessments.

Over de jaren verschuift de inhoud van de verschillende aandachtsgebieden. Grofweg is dat
 • van de aandacht voor het ’nu’ (leren studeren, leren reflecteren, bekend raken met de beroepsvelden, ingroeien in de opleiding met alle regels en mogelijkheden),
 • naar het ’zelf’ (groeien naar meer inzicht in en voeling met de vakgebieden en de beroepen waartoe FSS opleidt, met alle facetten die daar bij horen, ook het steeds meer zelfstandig studeren en in teamverband werken)
 • naar ’hierna’ (uitgroeien tot iemand die kan beginnen als geestelijk begeleider of docent religie levensbeschouwing).
 • het thema veiligheid in de klas is in alle jaren punt van aandacht.

Individuele studentcoach

De individuele begeleiding door de studentcoach gaat over:
 1. Vragen en problemen rond studievoortgang (studieplanning, studievertraging, prioriteiten stellen, motivatieproblemen) De studentcoach informeert de student correct. De adjunct-directeur stelt zo nodig in overleg met de studentcoach het Bindend Studieadvies (BSA) van studenten jaar 1 op. Bij het vaststellen van de BSA wordt niet alleen rekening gehouden met behaalde cijfers maar ook met persoonlijke omstandigheden van de student.
 2. Vragen en problemen rond persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling: Voor zover dit niet aan de orde komt in stagebegeleiding en in colleges rond eindkwalificatie. Specifiek bij faalangst en uitstelgedrag (naast individuele begeleiding “Ontspannen studeren” in groepsverband).
 3. Exitgesprekken
 4. Studeren met bijzondere omstandigheden zoals functiebeperking (autisme, AD(H)D), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking: hulp bij het aanvragen van voorzieningen (via decaan en examencommissie); tips en advies rond studieplanning en vragen rond communicatie.

Als er in gesprek met de student klachten en zorgen over meer persoonlijke zaken als relatie; verslaving; gevoel van minderwaardigheid; eet- en slaapproblemen; vergaande angst en paniek aan de orde komen, wordt de student doorverwezen naar de decaan/ psycholoog.

Is er sprake van een onveilige situatie veroorzaakt door psychische crisis van een student, dan is daar een apart handelingsprotocol voor.

De opleiding FSS spant zich pro actief en voortdurend in wanneer er studievertraging of andere problematiek optreden. Dit houdt onder andere in dat de student minstens 2 keer per jaar de gelegenheid geboden wordt om met de individuele studentcoach en/of tijdens de SLB bijeenkomsten in gesprek te gaan over vragen. De student spant zich ook pro actief en voortdurend in om ondersteuning te vragen indien er sprake is van leerproblematiek en studievertraging. Beiden houden zich aan de afspraken die gemaakt zijn. Indien nodig worden afspraken op papier vastgelegd. Dit gebeurt altijd met onderlinge instemming.

Studenten die verdwijnen van de radar

Een enkele keer gebeurt het dat studenten van de radar verdwijnen bij de opleiding. Ze reageren niet op mails en ook medestudenten geven aan dat er geen contact met ze te krijgen is. Het valt onder de zorgplicht van de opleiding om te proberen toch contact te krijgen.

Aanpak

 1. De studentcoach mailt minimaal drie keer, niet alleen naar het Fontysstudentenmailadres, maar zo mogelijk ook op het privéadres.
 2. Bij geen contact per mail belt de studentcoach drie keer, of stuurt een Whatsapp.
 3. Bij geen contact via telefoon wordt er een aangetekende brief verstuurd met de vraag om een reactie.

Verdere informatie is te vinden via deze link.

Naast studentcoaches zijn er ook:
Laatst gewijzigd op 2024-07-10 13:42:27 door Geerts, Lieke