Logo

Bachelor Theologie (Geestelijk begeleider)

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase oriënteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2024-2025

 • Periode 1
  • Studenten analyseren filosofische teksten, dat betekent dat zij de lijn van een betoog weergeven.
  • Studenten leggen uit welke vragen in de filosofie aan de orde komen.
  • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen.
  • Studenten schrijven een tekst uitgaande van filosofische vragen, bijvoorbeeld een ingezonden brief in een landelijke krant.
  • Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten.
  • Studenten analyseren filosofische teksten, dat betekent dat zij de lijn van een betoog weergeven.
  • Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten.
  • De studenten voeren een filosofisch/socratisch gesprek.
  • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen.
  • Studenten schrijven een tekst uitgaande van filosofische vragen, bijvoorbeeld een ingezonden brief in een landelijke krant.
  • Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten.
  • De studenten voeren een filosofisch/socratisch gesprek.
 • Inleiding filosofie
  5ec
  • De student kan actuele religieuze fenomenen duiden
  • De student creëert zijn eigen definitie van religie in verhouding tot bestaande definities
  • De student past kennis van het jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme toe
  • De student kan basiskennis van het jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme reproduceren
  • De student kan actuele religieuze fenomenen duiden
  • De student creëert zijn eigen definitie van religie in verhouding tot bestaande definities
  • De student kan de verschillen tussen theologie en religiewetenschap benoemen
  • De student legt de ontstaansgeschiedenis, rituelen, gebruiken en stromingen van het jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme uit.
 • Inleiding wereldreligies
  5ec
  • Onderscheidt op basisniveau de katholieke spiritualiteit van andere vormen van spiritualiteit.
  • Legt uit wat levensbeschouwelijke vragen zijn en herkent de behandeling van levensbeschouwelijke vragen in de stagepraktijk.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Beschrijft adequaat de organisatiecontext van de stageplek.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Is zich bewust van de eigen spiritualiteit en kan deze rudimentair verwoorden.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Maakt een beroepsproduct waarin de kennis m.b.t. geestelijke begeleiding op begrijpelijke, communicatief op de doelgroep toegesneden wijze verwerkt wordt.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Formuleert het onderscheid tussen communicatie op inhouds- en op betrekkingsniveau.
  • Omschrijft de begrippen symbool en ritueel.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
  • Onderscheidt en hanteert verschillende typen interventies in gespreksvoering en maakt onderscheid tussen vriendschappelijk en hulpverlenend gesprek.
  • Noemt de do’s en dont’s van levensbeschouwelijke gespreksvoering.
  • Organiseert de eigen studie en stage, werkt planmatig en doelgericht en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
  • Laat zien verantwoordelijkheid te nemen en afspraken na te komen op de stageplek en in de samenwerking met anderen bij de voorbereiding van de beroepsproducten.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Omschrijft adequaat het werkterrein van de stageplek en formuleert een perspectief op zichzelf binnen het beroep van geestelijk begeleider.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
 • Kennismaken met de Praktijk Geestelijke begeleider
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 2
  • Beschrijf de bijbel en diens inhoud zodat je kennis blijkt over opbouw, achtergronden, ontstaansgeschiedenis, gebruik etc. Beschrijf een bijbeltekst en licht de plek in de bijbel toe, het genre en bijzonderheden over auteurschap, datering en andere omstan
  • De student reflecteert op zijn eigen positie ten aanzien van de bijbel voor, tijdens en na de collegereeks.
  • De student analyseert een bijbelgedeelte en doet uitspraken over de mogelijke thematiek die aan de orde is in dit deel, en zijn maakt een (basale) exegese.
  • De student reflecteert op zijn eigen positie ten aanzien van de bijbel voor, tijdens en na de collegereeks.
  • De student reflecteert op zijn eigen positie ten aanzien van de bijbel voor, tijdens en na de collegereeks.
  • De student onderkent en beschrijft een bijbelverwijzing in een culturele uiting. De student relateert deze beide aan elkaar en interpreteert de betekenis die de kunstenaar gegeven heeft.
  • De student analyseert een bijbelgedeelte en doet uitspraken over de mogelijke thematiek die aan de orde is in dit deel, en zijn maakt een (basale) exegese.
 • De Bijbel en zijn wereld
  5ec
  • De student legt verbinding tussen filosofische vraagstelling en vragen van theologie levensbeschouwing.
  • De student leest filosofische teksten en verwoordt de inhoud daarvan adequaat.
  • De student beschrijft globaal de lijnen binnen de geschiedenis van de westerse filosofie en benoemt per tijdperk tenminste een belangrijk aandachtsveld.
  • De student kan belangrijke fenomenen van de moderne tijd verbinden met filosofische inzichten uit het verleden. Te denken valt aan: secularisatie, de plaats van de wetenschap, democratie.
  • De student legt verbinding tussen filosofische vraagstelling en vragen van theologie levensbeschouwing.
  • De student leest filosofische teksten en verwoordt de inhoud daarvan adequaat.
 • Geschiedenis van de filosofie
  5ec
  • De student legt in eigen woorden uit wat de context is waarin de praktische theologie vandaag de dag zich begeeft (o.a. individualisering)
  • De student past de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk
  • De student laat zien in staat te zijn in groepsverband tot een samenwerking te komen, waarin hij/zij afspraken nakomt en verantwoordelijkheid neemt voor het totale leerproces.
 • Inleiding praktische theologie
  2.5ec
  • Onderscheidt op basisniveau de katholieke spiritualiteit van andere vormen van spiritualiteit.
  • Legt uit wat levensbeschouwelijke vragen zijn en herkent de behandeling van levensbeschouwelijke vragen in de stagepraktijk.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Beschrijft adequaat de organisatiecontext van de stageplek.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Is zich bewust van de eigen spiritualiteit en kan deze rudimentair verwoorden.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Maakt een beroepsproduct waarin de kennis m.b.t. geestelijke begeleiding op begrijpelijke, communicatief op de doelgroep toegesneden wijze verwerkt wordt.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Formuleert het onderscheid tussen communicatie op inhouds- en op betrekkingsniveau.
  • Omschrijft de begrippen symbool en ritueel.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
  • Onderscheidt en hanteert verschillende typen interventies in gespreksvoering en maakt onderscheid tussen vriendschappelijk en hulpverlenend gesprek.
  • Noemt de do’s en dont’s van levensbeschouwelijke gespreksvoering.
  • Organiseert de eigen studie en stage, werkt planmatig en doelgericht en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
  • Laat zien verantwoordelijkheid te nemen en afspraken na te komen op de stageplek en in de samenwerking met anderen bij de voorbereiding van de beroepsproducten.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Omschrijft adequaat het werkterrein van de stageplek en formuleert een perspectief op zichzelf binnen het beroep van geestelijk begeleider.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
 • Kennismaken met de Praktijk Geestelijke begeleider
  2.5ec
 •  
  15ec
 • Periode 3
  • De studenten geven (theologische) denkbeelden uit de geschiedenis van het christendom in duidelijke bewoording weer en laten zo zien hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.
  • Studenten passen de opgedane historische kennis toe om historische bronnen op een juiste wijze te interpreteren.
  • De studenten vatten kennis van de geschiedenis van het christendom in grote lijnen samen: zij kennen hoofdpersonen, begrippen en gebeurtenissen en kunnen die in hun historische context plaatsen en hun betekenis uitleggen.
  • De studenten geven (theologische) denkbeelden uit de geschiedenis van het christendom in duidelijke bewoording weer en laten zo zien hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.
  • Studenten passen de opgedane historische kennis toe om historische bronnen op een juiste wijze te interpreteren.
 • Geschiedenis van het christendom
  5ec
  • De student vat de grote thema’s samen onder een noemer
  • De student evalueert het christelijke godsbeeld in het licht van zijn eigen ‘godsbeeld’.
  • De student ordent de grote thema's en brengt deze met elkaar in verbinding
  • De student legt de grote thema's uit de christelijke theologie zoals godsbeeld, wording, ontmoeting, kwaad, vrijheid, verlossing, liefde, gemeenschap, lichamelijkheid en uiteindelijkheid.
 • Inleiding christelijke theologie
  5ec
  • De student legt in eigen woorden uit wat de context is waarin de praktische theologie vandaag de dag zich begeeft (o.a. individualisering)
  • De student past de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk
  • De student laat zien in staat te zijn in groepsverband tot een samenwerking te komen, waarin hij/zij afspraken nakomt en verantwoordelijkheid neemt voor het totale leerproces.
 • Inleiding praktische theologie
  2.5ec
  • Onderscheidt op basisniveau de katholieke spiritualiteit van andere vormen van spiritualiteit.
  • Legt uit wat levensbeschouwelijke vragen zijn en herkent de behandeling van levensbeschouwelijke vragen in de stagepraktijk.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Beschrijft adequaat de organisatiecontext van de stageplek.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Is zich bewust van de eigen spiritualiteit en kan deze rudimentair verwoorden.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Maakt een beroepsproduct waarin de kennis m.b.t. geestelijke begeleiding op begrijpelijke, communicatief op de doelgroep toegesneden wijze verwerkt wordt.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Formuleert het onderscheid tussen communicatie op inhouds- en op betrekkingsniveau.
  • Omschrijft de begrippen symbool en ritueel.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
  • Onderscheidt en hanteert verschillende typen interventies in gespreksvoering en maakt onderscheid tussen vriendschappelijk en hulpverlenend gesprek.
  • Noemt de do’s en dont’s van levensbeschouwelijke gespreksvoering.
  • Organiseert de eigen studie en stage, werkt planmatig en doelgericht en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
  • Laat zien verantwoordelijkheid te nemen en afspraken na te komen op de stageplek en in de samenwerking met anderen bij de voorbereiding van de beroepsproducten.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Omschrijft adequaat het werkterrein van de stageplek en formuleert een perspectief op zichzelf binnen het beroep van geestelijk begeleider.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
 • Kennismaken met de Praktijk Geestelijke begeleider
  2.5ec
 •  
  15ec
 • Periode 4
  • De student typeert een spiritualiteit met behulp van de begrippen leken-, instituuts- en tegenspiritualiteit.
  • De student neemt actief deel aan de gesprekken tijdens de colleges en toont interesse in de inhoud van spiritualiteitsvormen.
  • De student reflecteert op wat colleges en onderzoek bij zichzelf teweeg heeft gebracht.
  • De student vergelijkt elementen uit een gekozen spiritualiteit met elementen uit de rooms-katholieke traditie.
  • De student staat open voor verschillende vormen van spiritualiteit.
  • De student definieert spiritualiteit met behulp van de begrippen praxis, relatie met het transcendente en omvorming.
  • De student neemt actief deel aan de gesprekken tijdens de colleges en toont interesse in de inhoud van spiritualiteitsvormen.
  • De student reflecteert op wat colleges en onderzoek bij zichzelf teweeg heeft gebracht.
  • De student staat open voor verschillende vormen van spiritualiteit.
  • De student neemt actief deel aan de gesprekken tijdens de colleges en toont interesse in de inhoud van spiritualiteitsvormen.
  • De student vergelijkt elementen uit een gekozen spiritualiteit met elementen uit de rooms-katholieke traditie.
 • Inleiding Oosterse en Westerse spiritualiteit
  5ec
  • De student kan inzichten uit de sociologie en psychologie toepassen op een casus
  • De student ontwikkelt een eigen visie op actuele thema's en beargumenteert dit vanuit sociologische en psychologische concepten.
  • De student herkent sociologische en psychologische thema's in (kranten)artikelen
  • De student analyseert vanuit sociologische en psychologische concepten
  • De student analyseert vanuit sociologische en psychologische concepten
  • De student legt sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en de literatuur uit in eigen woorden en geeft voorbeelden
 • Inleiding sociale wetenschappen
  5ec
  • Onderscheidt op basisniveau de katholieke spiritualiteit van andere vormen van spiritualiteit.
  • Legt uit wat levensbeschouwelijke vragen zijn en herkent de behandeling van levensbeschouwelijke vragen in de stagepraktijk.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Beschrijft adequaat de organisatiecontext van de stageplek.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Is zich bewust van de eigen spiritualiteit en kan deze rudimentair verwoorden.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Reflecteert op eigen studie en leerstijl. & Toont zich bereid en in staat kritisch naar zichzelf te kijken en om te gaan met feedback.
  • Maakt een beroepsproduct waarin de kennis m.b.t. geestelijke begeleiding op begrijpelijke, communicatief op de doelgroep toegesneden wijze verwerkt wordt.
  • Drukt zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk, correct en passend uit ook binnen sociale media rekening houdend met het beoogde publiek.
  • Formuleert het onderscheid tussen communicatie op inhouds- en op betrekkingsniveau.
  • Omschrijft de begrippen symbool en ritueel.
  • Toont zich begripvol en empathisch naar mensen met andere overtuigingen of standpunten.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
  • Onderscheidt en hanteert verschillende typen interventies in gespreksvoering en maakt onderscheid tussen vriendschappelijk en hulpverlenend gesprek.
  • Noemt de do’s en dont’s van levensbeschouwelijke gespreksvoering.
  • Organiseert de eigen studie en stage, werkt planmatig en doelgericht en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
  • Laat zien verantwoordelijkheid te nemen en afspraken na te komen op de stageplek en in de samenwerking met anderen bij de voorbereiding van de beroepsproducten.
  • Draagt verantwoordelijkheid in de samenwerking met medestudenten, bewaakt de doelstelling van opdrachten en werkzaamheden en neemt initiatief om deze te bereiken.
  • Omschrijft adequaat het werkterrein van de stageplek en formuleert een perspectief op zichzelf binnen het beroep van geestelijk begeleider.
  • Formuleert de eigen motivatie voor de studiekeuze
  • Onderzoekt praktijksituaties met behulp van een eenvoudige reflectiemethode.
  • Beschrijft observaties op een feitelijke en zo neutraal mogelijk manier.
 • Kennismaken met de Praktijk Geestelijke begeleider
  5ec
 •  
  15ec

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2025-2026

 • Periode 1
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider
  5ec
  • De student heeft een basisbagage van teksten om te kunnen gebruiken bij rituelen en levensbeschouwelijke gesprekken.
  • De student is in staat zelf een perikoop te exegetiseren.
  • De student heeft een basisbagage van teksten om te kunnen gebruiken bij rituelen en levensbeschouwelijke gesprekken.
 • Oude Testament
  5ec
  • De student legt uit welke rol schuld en vergeving spelen in de christelijke visie op God.
  • De student laat aan de hand van meerdere theologische bronnen zien hoe de christelijke visie op God samenhangt met de uiteindelijke visie op Jezus.
  • De student neemt een afgewogen standpunt ten opzichte van de christelijke visie op God en formuleert zijn of haar eigen visie op schuld en vergeving.
  • De student formuleert met betrekking tot de christelijke visie op schuld en vergeving twee of drie kritische vragen en gaat met behulp van theologische literatuur op zoek naar antwoorden.
  • De student legt uit welke rol schuld en vergeving spelen in de christelijke visie op God.
 • Theologische godsleer en christologie
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 2
  • De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname.
  • Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek.
  • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie.
  • Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen.
  • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie.
  • De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname.
  • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie.
  • Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek.
 • Filosofische ethiek
  5ec
  • De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie.
  • De student reproduceert basisbegrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie
  • De student duidt hedendaagse religieuze fenomenen aan de hand van de begrippen uit de godsdienstsociologie en -psychologie.
 • Godsdienstsociologie en -psychologie
  5ec
  • De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent nieuwtestamentische thema's in hedendaagse cultuur en muziek.
  • De student legt een tekst adequaat uit door de richtlijnen van exegese toe te passen.
 • Nieuwe Testament
  2.5ec
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider
  2.5ec
 •  
  15ec
 • Periode 3
  • De student kent de verschillende betekenissen van 'hermeneutiek'.
  • De student benoemt de betekenis van hermeneutiek voor de beroepen waarvoor wordt opgeleid.
  • De student past de methoden van hermeneutiek toe en kent de filosofische achtergrond van de methoden.
  • De student reflecteert op zichzelf in relatie tot tradities die de inhouden van de opleiding bepalen. Met andere woorden: de student ontwikkelt de hermeneutische competentie.
  • De student reflecteert op zichzelf in relatie tot tradities die de inhouden van de opleiding bepalen. Met andere woorden: de student ontwikkelt de hermeneutische competentie.
  • De student reflecteert op zichzelf in relatie tot tradities die de inhouden van de opleiding bepalen. Met andere woorden: de student ontwikkelt de hermeneutische competentie.
  • De student benoemt de betekenis van hermeneutiek voor de beroepen waarvoor wordt opgeleid.
 • Hermeneutiek
  5ec
  • De student reflecteert op overeenkomsten en verschillen tussen christelijke denominaties en tussen verschillende religies vanuit het spanningsveld tussen openheid en eigenheid/ identiteit.
  • De student laat zien dat hij/ zij oog heeft voor gevoeligheden in de oecumenische en interreligieuze dialoog
  • De student formuleert op basis van de bestudeerde literatuur een eigen visie op de oecumenische dialoog én op de interreligieuze dialoog met het oog op (1) de persoonlijke ontwikkeling en (2) de concrete beroepspraktijk.
  • De student reflecteert op overeenkomsten en verschillen tussen christelijke denominaties en tussen verschillende religies vanuit het spanningsveld tussen openheid en eigenheid/ identiteit.
  • De student laat zien dat hij/ zij oog heeft voor gevoeligheden in de oecumenische en interreligieuze dialoog
  • De student formuleert op basis van de bestudeerde literatuur een eigen visie op de oecumenische dialoog én op de interreligieuze dialoog met het oog op (1) de persoonlijke ontwikkeling en (2) de concrete beroepspraktijk.
  • De student reflecteert op overeenkomsten en verschillen tussen christelijke denominaties en tussen verschillende religies vanuit het spanningsveld tussen openheid en eigenheid/ identiteit.
  • De student laat zien dat hij/ zij oog heeft voor gevoeligheden in de oecumenische en interreligieuze dialoog
  • De student formuleert op basis van de bestudeerde literatuur een eigen visie op de oecumenische dialoog én op de interreligieuze dialoog met het oog op (1) de persoonlijke ontwikkeling en (2) de concrete beroepspraktijk.
  • De student reflecteert op overeenkomsten en verschillen tussen christelijke denominaties en tussen verschillende religies vanuit het spanningsveld tussen openheid en eigenheid/ identiteit.
  • De student laat zien dat hij/ zij oog heeft voor gevoeligheden in de oecumenische en interreligieuze dialoog
  • De student formuleert op basis van de bestudeerde literatuur een eigen visie op de oecumenische dialoog én op de interreligieuze dialoog met het oog op (1) de persoonlijke ontwikkeling en (2) de concrete beroepspraktijk.
  • De student reflecteert op overeenkomsten en verschillen tussen christelijke denominaties en tussen verschillende religies vanuit het spanningsveld tussen openheid en eigenheid/ identiteit.
 • Interreligieuze dialoog en oecumene
  5ec
  • De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent nieuwtestamentische thema's in hedendaagse cultuur en muziek.
  • De student legt een tekst adequaat uit door de richtlijnen van exegese toe te passen.
 • Nieuwe Testament
  2.5ec
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider
  2.5ec
 •  
  15ec
 • Periode 4
  • De student vat de onstaansgeschiedenis van het jodendom en de islam samen
  • De student demonstreert dat het jodendom en de islam discursieve tradities zijn.
  • de studenten creëert een eigen visie op een actuele discussie rondom het jodendom en/of de islam met behulp van de geschiedenis, traditie, teksten en begrippen.
  • De student past joodse en islamitisch concepten toe om casussen te analyseren
  • De student duidt fenomenen uit het jodendom en de islam met behulp van de (ontstaans)geschiedenis van deze religies.
  • De student vergelijkt islamitische teksten, tradities en gebruiken met joodse teksten, tradities en gebruiken
  • de studenten creëert een eigen visie op een actuele discussie rondom het jodendom en/of de islam met behulp van de geschiedenis, traditie, teksten en begrippen.
  • de studenten creëert een eigen visie op een actuele discussie rondom het jodendom en/of de islam met behulp van de geschiedenis, traditie, teksten en begrippen.
 • Jodendom en Islam
  5ec
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider
  5ec
  • De student leest, analyseert en interpreteert vroegchristelijke teksten op theologische en historische wijze.
  • De student analyseert en interpreteert (historisch én theologisch) een zelf gekozen vroegchristelijke tekst met behulp van secundaire literatuur.
  • De student maakt onderscheid tussen de historische betekenis van vroegchristelijke teksten en de theologische/ spirituele waarde ervan voor de huidige tijd.
  • De student beschrijft de waarde van een zelfgekozen vroegchristelijke brontekst voor de huidige tijd én voor de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling.
  • De student analyseert en interpreteert (historisch én theologisch) een zelf gekozen vroegchristelijke tekst met behulp van secundaire literatuur.
  • De student beschrijft de waarde van een zelfgekozen vroegchristelijke brontekst voor de huidige tijd én voor de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling.
  • De student analyseert en interpreteert (historisch én theologisch) een zelf gekozen vroegchristelijke tekst met behulp van secundaire literatuur.
  • De student beschrijft de waarde van een zelfgekozen vroegchristelijke brontekst voor de huidige tijd én voor de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling.
 • Vroege christendom
  5ec
 •  
  15ec

Studiejaar 2026-2027

 • Periode 1
  • De student plaatst het gekozen thema in een groter historisch kader.
  • De student formuleert een duidelijke, relevante en beknopte historische onderzoeksvraag.
  • De student geeft een onderbouwde eigen visie op de waarde/relevantie/betekenis van het gekozen thema voor de hedendaagse samenleving.
  • De student maakt een duidelijk onderscheid tussen historische gebeurtenissen, interpretaties daarvan en de eigen visie daarop.
  • De student presenteert-samen met medestudenten-op beeldende en interactieve wijze en op hoofdlijnen een periode uit de Nederlandse religiegeschiedenis.
  • De student plaatst het gekozen thema in een groter historisch kader.
  • De student formuleert een duidelijke, relevante en beknopte historische onderzoeksvraag.
  • De student geeft een onderbouwde eigen visie op de waarde/relevantie/betekenis van het gekozen thema voor de hedendaagse samenleving.
  • De student maakt een duidelijk onderscheid tussen historische gebeurtenissen, interpretaties daarvan en de eigen visie daarop.
  • De student gebruikt primaire bronnen en secundaire literatuur op een juiste wijze en interpreteert deze op een historisch verantwoorde manier.
  • De student beschrijft zijn/haar onderzoeksresultaten op een prettig leesbare en logische wijze.
  • De student plaatst het gekozen thema in een groter historisch kader.
  • De student formuleert een duidelijke, relevante en beknopte historische onderzoeksvraag.
  • De student geeft een onderbouwde eigen visie op de waarde/relevantie/betekenis van het gekozen thema voor de hedendaagse samenleving.
  • De student maakt een duidelijk onderscheid tussen historische gebeurtenissen, interpretaties daarvan en de eigen visie daarop.
  • De student gebruikt primaire bronnen en secundaire literatuur op een juiste wijze en interpreteert deze op een historisch verantwoorde manier.
  • De student presenteert-samen met medestudenten-op beeldende en interactieve wijze en op hoofdlijnen een periode uit de Nederlandse religiegeschiedenis.
  • De student presenteert-samen met medestudenten-op beeldende en interactieve wijze en op hoofdlijnen een periode uit de Nederlandse religiegeschiedenis.
 • Geschiedenis van het christendom
  10ec
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk II Geestelijk begeleider
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 2
  • De student duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • De student heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
  • De student reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • De student brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
  • De student legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze traditie en de actuele situatie.
  • De student kan enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang verhelderen en verbinden en op basis daa
  • De student gaat op een professionele en oplossingsgerichte wijze om met weerstanden; durft te confronteren en te corrigeren, verzoent en stimuleert.
  • De student verbindt op reflectieve wijze religieuze en/of levensbeschouwelijke gemeenschappen met de ontwikkelingen in de samenleving en zet hen waar nodig aan tot actie.
  • De student stelt evaluatiecriteria op en reflecteert regelmatig op product en proces van uitvoering, daarbij gebruik makend van de feedback van hen die begeleid wor-den en andere betrokkenen.
  • De student faciliteert een leeromgeving of geeft leeractiviteiten vorm ten behoeve van leer- en vormingsprocessen met religieuze en/of levensbeschouwelijke thema’s.
  • De student geeft evenwichtig en op een authentieke, integere en ethisch verantwoorde wijze vorm aan zijn professionele identiteit.
  • De student reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.
  • De student toont relativeringsvermogen en kent zijn grenzen.
  • De student is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tradities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.
  • De student toont de volgende kernkwaliteiten: levensbeschouwelijk sensitief; integer en authentiek; enthousiast en overtuigend; communicatief en samenwerkend; verantwoordelijk; reflexief ten aanzien van eigen (geloofs)aannames.
  • De student kiest de juiste communicatie passend bij de doelgroep en maakt daarbij gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
  • De student schrijft heldere teksten met een duidelijke structuur en opbouw.
  • De student formuleert passende gebeden en rituele/liturgische teksten.
  • De student is in staat een dialoog te voeren waarbij eigen standpunten en beslissingen overtuigend en met enthousiasme onder woorden kunnen worden gebracht en toont hierbij respect voor de ander.
  • De student heeft inzicht in menselijk gedrag, psychologische en geestelijke processen met specifieke aandacht voor de verhouding tot het transcendente.
  • De student hanteert het onderscheid tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en geestelijke begeleiding/pastoraat.
  • De student hanteert verschillende pastorale gesprekstechnieken gericht op geestelijke begeleiding en stelt adequate diagnoses.
  • De student herkent en hanteert grenzen binnen het eigen professionele handelen, weet de professionele balans tussen afstand en nabijheid te behouden en kan op basis van eigen analyse waar nodig passend verwijzen naar derden.
  • De student levert een actieve bijdrage aan (vernieuwings-)projecten door het doen van praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van gesignaleerde vragen of knelpunten, door het vertalen van de resultaten daarvan in praktische aanbevelingen, en door het (i
  • De student draagt constructief en loyaal-kritisch bij aan het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen in organisaties en samenwerkingsverbanden en stimuleert hierbij (voor zover van toepassing) de identiteit van de organisatie.
  • De student schept in een minder geïnstitutionaliseerde of snel veranderende omgeving zelf waar nodig kaders voor de organisatie van het eigen werk (financiën, voorzieningen, relatiebeheer).
  • De student levert een proactieve en ondernemende bijdrage aan de structurele aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, betrokken vrijwilligers, financiën en voorzieningen.
  • De student kan zorg dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit een (kerkelijke) organisatie, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • De student bevordert brede samenwerking, zowel met professionals als met vrijwilligers, en werkt in teamverband.
  • De student kan samen werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de (kerkelijke of levensbeschouwelijke) organisatie.
  • De student is zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hier ook naar.
  • De student draagt verantwoordelijkheid voor en geeft transparant, integer en dienstbaar leiding aan geloofs-en zingevingsprocessen bij individuen en groepen.
  • De student kan individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar leiden en begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • De student onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.
  • De student onderzoekt de eigen beroepspraktijk en/of de voorwaarden voor de eigen beroepsuitoefening en vertaalt de bevindingen in consequenties voor het eigen handelen en dat van andere betrokkenen in deze beroepspraktijk.
  • De student heeft een eigen visie op het beroep, op basis van theologische inzichten, eigen levensovertuiging en ervaringen in de beroepsuitoefening.
  • De student kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Oefenen in de praktijk II Geestelijk begeleider
  10ec
  • De student reflecteert op hun eigen ondernemende houding in relatie tot leerdoel onthouden voer kennis, vaardigheden en houding.
  • De student creëert een plan voor een nieuwe onderneming.
  • De student creëert een plan voor een nieuwe onderneming.
  • De student verbindt de eigen ondernemende houding in relatie met zijn/haar eigen mens-, wereld- en godsbeeld.
  • De student benoemt aspecten van kennis, vaardigheden en gedrag, die relevant zijn voor ondernemerschap.
 • Ondernemerschap
  5ec
 •  
  15ec

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2027-2028

 • Periode 1
  • De student interpreteert complexe situaties op basis van filosofische reflectie.
  • De student onderbouwt zijn/haar visie met filosofische argumenten
  • De student formuleert wijsgerige vragen aangaande hermeneutiek en interpretatie, goed en kwaad, zin of betekenis, vrije wil en identiteit.
  • De student interpreteert complexe situaties op basis van filosofische reflectie.
  • De student maakt onderscheid maken tussen interne en externe kritiek.
  • De student stemt filosofische reflectie af op verschillende gesprekspartners, dus filosofeert met kinderen en adolescenten, bewoners van de straat, mensen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld militairen die uitgezonden zijn, mensen in penitentiaire i
  • De student formuleert wijsgerige vragen aangaande hermeneutiek en interpretatie, goed en kwaad, zin of betekenis, vrije wil en identiteit.
  • De student ontwikkelt (onderzoeks)vragen op basis van filosofische reflectie.
 • Filosofie
  10ec
  • Is in staat om enerzijds de bronnen van de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarva
  • Is in staat om vanuit de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit op een bewuste, doelgerichte, procesmatige en systematische wijze (samen) te werken aan verandering.
  • Is in staat om adequaat en doelgroepgericht te communiceren met individuen, groepen, organisaties en in netwerken, zowel mondeling als schriftelijk, verbaal als non-verbaal, waar van toepassing ook in de specifieke context van een viering of ritueel.
  • Is in staat om mensen, individueel en groepsgewijs, vanuit een contextuele optiek en op hermeneutisch verantwoorde wijze te ondersteunen in het omgaan met religieuze en levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.
  • Is in staat om zorg te dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit de rooms-katholieke kerk, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • Is in staat om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de rooms-katholieke kerk.
  • Is in staat om individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar te leiden en te begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Werken in de praktijk: Geestelijk begeleider
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 2
  • De student herkent en beschrijft een theologisch thema dat hij aantreft in zijn stagepraktijk.
  • De student schrijft een theologisch exposé over het thema.
  • De student formuleert op basis van zijn theologisch exposé voor de stagepraktijk bruikbare antwoorden op de theologische vragen die hij eerder heeft geformuleerd
  • De student reflecteert op de eigen theologische positie.
  • De student werkt het thema op basis een onderzoekje onder de doelgroep uit tot een aantal theologische vragen.
  • De student formuleert op basis van zijn theologisch exposé voor de stagepraktijk bruikbare antwoorden op de theologische vragen die hij eerder heeft geformuleerd
 • Systematische theologie
  10ec
  • Is in staat om enerzijds de bronnen van de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarva
  • Is in staat om vanuit de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit op een bewuste, doelgerichte, procesmatige en systematische wijze (samen) te werken aan verandering.
  • Is in staat om adequaat en doelgroepgericht te communiceren met individuen, groepen, organisaties en in netwerken, zowel mondeling als schriftelijk, verbaal als non-verbaal, waar van toepassing ook in de specifieke context van een viering of ritueel.
  • Is in staat om mensen, individueel en groepsgewijs, vanuit een contextuele optiek en op hermeneutisch verantwoorde wijze te ondersteunen in het omgaan met religieuze en levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.
  • Is in staat om zorg te dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit de rooms-katholieke kerk, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • Is in staat om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de rooms-katholieke kerk.
  • Is in staat om individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar te leiden en te begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Werken in de praktijk: Geestelijk begeleider
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 3
  • De student in staat is om inzichten uit de exegese van een Bijbelse tekst te vertalen naar een passende vorm van communicatie die aansluit bij het werkveld en een relevante bijdrage levert aan de kwestie die daar speelt
  • De student een verantwoorde exegese van een Bijbelse passage kan maken met het oog op het gebruik ervan in de praktijk van het werkveld (kennis en toepassen).
  • De student in staat is om in haar/zijn werkveld actuele kwesties te herkennen waarbinnen het gebruik van de Bijbel een constructieve, d.w.z. verhelderende, verdiepende dan wel inspirerende rol kan vervullen.
  • De student een verantwoorde exegese van een Bijbelse passage kan maken met het oog op het gebruik ervan in de praktijk van het werkveld (kennis en toepassen).
  • De student in staat is om in haar/zijn werkveld actuele kwesties te herkennen waarbinnen het gebruik van de Bijbel een constructieve, d.w.z. verhelderende, verdiepende dan wel inspirerende rol kan vervullen.
  • De student in staat is om inzichten uit de exegese van een Bijbelse tekst te vertalen naar een passende vorm van communicatie die aansluit bij het werkveld en een relevante bijdrage levert aan de kwestie die daar speelt
  • De student een verantwoorde exegese van een Bijbelse passage kan maken met het oog op het gebruik ervan in de praktijk van het werkveld (kennis en toepassen).
  • De student in staat is om in haar/zijn werkveld actuele kwesties te herkennen waarbinnen het gebruik van de Bijbel een constructieve, d.w.z. verhelderende, verdiepende dan wel inspirerende rol kan vervullen.
 • Bijbelwetenschappen
  10ec
  • Is in staat om enerzijds de bronnen van de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarva
  • Is in staat om vanuit de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit op een bewuste, doelgerichte, procesmatige en systematische wijze (samen) te werken aan verandering.
  • Is in staat om adequaat en doelgroepgericht te communiceren met individuen, groepen, organisaties en in netwerken, zowel mondeling als schriftelijk, verbaal als non-verbaal, waar van toepassing ook in de specifieke context van een viering of ritueel.
  • Is in staat om mensen, individueel en groepsgewijs, vanuit een contextuele optiek en op hermeneutisch verantwoorde wijze te ondersteunen in het omgaan met religieuze en levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.
  • Is in staat om zorg te dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit de rooms-katholieke kerk, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • Is in staat om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de rooms-katholieke kerk.
  • Is in staat om individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar te leiden en te begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Werken in de praktijk: Geestelijk begeleider
  5ec
 •  
  15ec
 • Periode 4
  • Is in staat om enerzijds de bronnen van de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarva
  • Is in staat om vanuit de rooms-katholieke traditie en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit op een bewuste, doelgerichte, procesmatige en systematische wijze (samen) te werken aan verandering.
  • Is in staat om adequaat en doelgroepgericht te communiceren met individuen, groepen, organisaties en in netwerken, zowel mondeling als schriftelijk, verbaal als non-verbaal, waar van toepassing ook in de specifieke context van een viering of ritueel.
  • Is in staat om mensen, individueel en groepsgewijs, vanuit een contextuele optiek en op hermeneutisch verantwoorde wijze te ondersteunen in het omgaan met religieuze en levensvragen in zeer uiteenlopende situaties.
  • Is in staat om zorg te dragen voor de organisatorische zaken die samenhangen met het werken in of vanuit de rooms-katholieke kerk, instelling en ook in meer dynamische contexten waaronder in vrijgevestigde praktijken.
  • Is in staat om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen of doelgroepen, zowel binnen als buiten de rooms-katholieke kerk.
  • Is in staat om individuen (professionals en vrijwilligers), groepen, (geloofs)gemeenschappen en organisaties dienstbaar te leiden en te begeleiden op religieus en/of levensbeschouwelijk gebied, gericht op doelen die samenhangen met identiteit.
  • Is in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep en de beroepsmethodiek met gebruikmaking van praktijkgericht onderzoek.
 • Werken in de praktijk: Geestelijk begeleider
  15ec
 •  
  15ec

Uitleg

Klik op de gekleurde bolletjes bovenaan de pagina om te zien waar deze eindkwalificatie/kennisdomein/etc wordt getoetst in het programma. Klik vervolgens in het programma naast de cursustitel om te zien met behulp van welke leerdoelen/indicatoren deze in de cursus wordt getoetst. In het programma wordt met een afkorting de toetsvorm aangeduid. Ga met de muis over de afkorting om te zien waar deze voor staat. Meer gedetailleerde informatie over een cursus is te vinden door te klikken op de cursustitel.

Klots-schema

Bij elkaar geeft de digitale studiegids de samenhang weer van Eind(K)walificaties, (L)eerdoelen, (O)nderwijseenheden, (T)oets en (S)tudielast (het zg. 'KLOTS-schema').

Verantwoording

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.